szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

piątek, 24 maja 2019

Piąty Tydzień Wielkanocny – Piątek
80. ZNACZENIE PRZYJAŹNI

1. Jezus najlepszym Przyjacielem. Prawdziwy sens przyjaźni.
2. Przyjaźń wielkim dobrem ludzkim i nadprzyrodzonym. Cechy prawdziwej przyjaźni.
3. Apostolstwo wśród przyjaciół.

80.1 „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi (...). Już was nie nazywam sługami (...), ale nazwałem was przyjaciółmi” – mówi Pan w Ewangelii mszalnej.

     więcej..

sobota, 25 maja 2019

Piąty Tydzień Wielkanocy – Sobota
81. RÓŻANIEC ŚWIĘTY

1. W Różańcu Najświętsza Maryja Panna uczy nas rozważać życie swego syna.
              2. „Potężny oręż”. Różaniec w rodzinie.
              3. Rozproszenia podczas odmawiania Różańca.

81.1 Miłość do Najświętszej Maryi Panny w naszym życiu wyraża się w różnych formach. W Różańcu świętym, w tej modlitwie maryjnej najbardziej zalecanej w ciągu wieków przez Kościół zawierają się główne prawdy wiary chrześcijańskiej.
     więcej..

niedziela, 26 maja 2019

Szósta Niedziela Wielkanocna
82. NADZIEJA NIEBA

1. Zostaliśmy stworzeni dla Nieba. Nadzieja nieba.
2. Co Bóg objawił o życiu wiecznym?
3. Zmartwychwstanie ciał. Zdecydowana i radosna walka o osiągnięcie nieba.

82.1 W ciągu tych czterdziestu dni pomiędzy Wielkanocą a Wniebowstąpieniem Pańskim, Kościół zachęca nas, żebyśmy zapatrzyli się w Niebo, naszą wieczystą Ojczyznę, do której wzywa nas Pan. Ta zachęta nasila się w miarę zbliżania się dnia, w którym Jezus wznosi się, by zasiąść po prawicy Ojca.

     więcej..

poniedziałek, 27 maja 2019

Szósty Tydzień Wielkanocny – Poniedziałek
83. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Cnoty nadprzyrodzone i dary Ducha Świętego.
            2. Siedem darów. Ich wpływ na życie chrześcijanina.
            3. Nowenna do Ducha Świętego. Modlitwa o dary Ducha świętego.

83.1 Jesteśmy otoczeni darami Bożymi. Wszelkie dobro, które posiadamy, wspaniałości duszy i ciała, wszystko to stanowi dar Boży, który ma nam pomagać w osiągnięciu szczęścia na ziemi i Nieba w życiu wiecznym.
     więcej..

wtorek, 28 maja 2019

Szósty Tydzień Wielkanocny – Wtorek
84. MAJ, MIESIĄC MARYI

1. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam miłosierdzie Boże.
2. Miłość całego ludu chrześcijańskiego do Maryi.
3. Pielgrzymki, ich znaczenie pokutne i apostolskie.

84.1 Miesiąc słońca i kwiatów, miesiąc Maryi, wieńczy Okres Wielkanocny. Od czasu Adwentu nasza myśl podążała za Jezusem. A teraz, gdy po Zmartwychwstaniu w naszej duszy nastał wielki pokój, zwracamy się ku Tej, która nam Go przyniosła.

     więcej..

środa, 29 maja 2019

42. Św. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
WSPOMNIENIE

1. Miłość, której uczymy się od Jezusa.
2. Apostolstwo uśmiechu. Pokój konsekwencją walki.
3. Caritas benigna est. Łagodność. Walka z gorzką gorliwością.

42.1 „Uwierzyć w Syna Ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat”
     więcej..

Szósty Tydzień Zwykły - Czwartek
49. MSZA ŚWIĘTA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. Jezus pyta uczniów, za kogo Go uważają. Wyznanie wiary w Chrystusa obecnego w ofierze eucharystycznej.
2.
Dusza kapłańska chrześcijanina a Msza święta. Ofiarowanie swoich codziennych spraw i samego siebie w czasie Mszy świętej.
3.
Życie Mszą świętą w ciągu dnia. Świadome, pobożne i czynne uczestniczenie we Mszy świętej.

49.1 Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze zapytał towarzyszących Mu: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” (Mk 8, 27-33). A Apostołowie z całą prostotą odpowiadają Mu, co się o Nim mówi: że jedni uważają Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O Jezusie krążyły najróżnorodniejsze opinie. Wówczas zwrócił się do swoich uczniów, w sposób otwarty i serdeczny, i zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie ?” Nie domaga się od nich opinii bardziej lub mniej korzystnej, ale stanowczej wiary. Po tak długim czasie spędzonym z Nim winni byli wiedzieć z całą pewnością i bez wahania, kim On jest. Natychmiast też odpowiedział Piotr: Ty jesteś Mesjasz”.

Pan ma prawo żądać również od nas jasnego wyznania wiary słowem i czynami, w świecie, w którym pomieszanie pojęć, ignorancja i liczne błędy wydają się być rzeczą normalną. Utrzymujemy z Jezusem bardzo ścisłą więź, która zrodziła się podczas Chrztu i wzrastała z każdym dniem. W tym sakramencie zaistniało zażyłe i głębokie zjednoczenie z Chrystusem, ponieważ otrzymaliśmy przezeń samego Ducha Świętego i zostaliśmy wyniesieni do godności dzieci Bożych. Jest to o wiele głębsza wspólnota życia, aniżeli może występować pomiędzy istotami ludzkimi. Jak rękę zjednoczoną z ciałem napełnia prąd życia obejmujący całe ciało, podobnie chrześcijanin jest napełnionym życiem Chrystusa. On sam za pomocą pięknego obrazu ukazał nam, w jaki sposób jesteśmy z Nim zjednoczeni: Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami (J 15, 5). My, wszyscy chrześcijanie, jeżeli będziemy walczyć o świętość, możemy osiągnąć z Nim tak silne zjednoczenie, że będziemy mogli powiedzieć: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). „Msza święta jest sprawą straszliwą, bo jest odnowieniem śmierci krzyżowej i przedłużeniem tajemnicy Odkupienia. Gdy więc uczestniczymy we Mszy św., niech się nam zdaje, że jesteśmy na Kalwarii pod krzyżem Zbawiciela, że spoglądamy na Jego zranione ciało, na głowę pokłutą cierniem, na ręce przebite gwoźdźmi, na Serce przeszyte włócznią"[1]. Ta bliskość z Jezusem Chrystusem powinna nas napełniać radością, gdyż jeżeli stanowimy żywą cząstkę Ciała Mistycznego Chrystusa, uczestniczymy we wszystkim, czego dokonuje Chrystus.

W każdej Mszy świętej ofiaruje się cały Chrystus, wraz z Kościołem, który jest Jego Ciałem Mistycznym ukształtowanym ze wszystkich ochrzczonych. Dzięki temu zjednoczeniu z Chrystusem poprzez Kościół wierni składają ofiarę wraz z Nim i przez Niego ofiarowują samych siebie, uczestniczą we Mszy świętej jako ofiarnicy i jako ofiary. Na ołtarzu Jezus Chrystus przedstawia Bogu Ojcu zbawcze i zasługujące cierpienia, które poniósł na Krzyżu, jak również cierpienia swoich braci. Czy może istnieć większa zażyłość, większe zjednoczenie z Chrystusem? Czy może istnieć większa godność? Dobrze przeżyta Msza święta może przemienić naszą egzystencję. „Jeżeli będziemy w swojej duszy żywić te same uczucia, które napełniały Jezusa na Krzyżu, to całe nasze życie zamieni się w nieustanne zadośćuczynienie, usilne błaganie i ciągłą ofiarę za całą ludzkość, ponieważ Pan da nam nadprzyrodzony instynkt oczyszczania wszystkich działań, podnoszenia ich do porządku łaski i przemieniania ich w narzędzie apostolstwa"[2].

A wy za kogo Mnie uważacie? Znamy dobrze Chrystusa w ofierze eucharystycznej. W niej umacnia się nasza wiara i stajemy się mężni, by otwarcie wyznawać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Jednorodzonym Synem Ojca, który przyszedł dla zbawienia wszystkich.

49.2 Msza święta jest sprawowana przez kapłanów, a także przez wiernych, gdyż dzięki piętnu, które odcisnął na ich duszy w chwili Chrztu, uczestniczą w kapłaństwie samego Chrystusa[3], jakkolwiek uczestnictwo to jest zasadniczo odmienne od uczestnictwa tych, którzy otrzymali Sakrament Kapłaństwa[4].

Jedynie na mocy słów kapłana, który reprezentuje Chrystusa, w chwili Konsekracji uobecnia się na ołtarzu sam Chrystus, ale wszyscy wierni uczestniczą w tej ofierze składanej Bogu Ojcu dla dobra całego Kościoła. Składają ofiarę wraz z kapłanem, jednocząc się z jego intencjami błagania, zadośćuczynienia, uwielbienia i dziękczynienia; co więcej: jednoczą się z samym Chrystusem - wieczystym kapłanem i z całym Kościołem[5].

Podczas Mszy świętej możemy codziennie ofiarować wszystkie rzeczy stworzone[6] i wszystkie swoje sprawy: pracę, cierpienie, życie rodzinne, trud i zmęczenie, inicjatywy apostolskie, które pragniemy zrealizować w ciągu tego dnia. Ofiarowanie stanowi bardzo odpowiednią chwilę na przedstawienie wszystkich naszych spraw osobistych, które wówczas jednoczą się z ofiarą Chrystusa. Co składamy codziennie na patenie kapłańskiej? Co znajdzie na niej Pan? Posiadając „duszę kapłańską", która prowadzi nas do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem w codziennym życiu, ofiarujmy Mu nie tylko sprawy naszego życia, lecz także siebie samych w największej głębi swego istnienia.

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego[7]. Winniśmy wypełnić treścią i modlitwą osobistą te i inne modlitwy powtarzane w każdej Mszy świętej. W czasie Mszy świętej jednoczymy się z Jego jedyną ofiarą o nieskończonej wartości. Przyjmujemy ją za swoją i stajemy wobec Trójcy Przenajświętszej przyodziani w niezliczone zasługi Jezusa Chrystusa, spragnieni przebaczenia, większej łaski dla duszy i życia wiecznego. Uwielbiamy Ją uwielbieniem Chrystusa, zadośćczynimy przez zasługi Jezusa, prosimy Jego głosem, który zawsze jest skuteczny. Wszystko, co jest Jego, staje się nasze. I wszystko, co jest nasze, staje się Jego: modlitwa, praca, radości, myśli i pragnienia, które wówczas uzyskują wymiar nadprzyrodzony i wieczny.

Wszystko, co czynimy, nabiera wartości, w miarę jak składamy to na ołtarzu przez Chrystusa, Kapłana, który jest zarazem Kapłanem i Ofiarą. Kiedy staramy się o zażyłość z Panem, „wówczas w naszym życiu element ludzki przeplata się z Boskim. Wszystkie nasze wysiłki - również te najmniej znaczące - zyskują wymiar ponadczasowy, bo złączone są z ofiarą Chrystusa na Krzyżu"[8].

Nasz udział we Mszy świętej osiąga szczyt w Komunii Świętej, kiedy całkowicie, w sposób niewyobrażalny, jednoczymy się z Chrystusem. Przed ustanowieniem Eucharystii, w ciągu lat spędzonych z Chrystusem w Palestynie, Apostołowie nigdy nie mogli zakosztować tak głębokiej zażyłości z Nim, jaką uzyskujemy my po Komunii Świętej. Pomyślmy teraz, jak wygląda nasza Msza święta, jakie są nasze Komunie. Czy dobrze przygotowujemy się do nich, czy odrzucamy wszelkie dobrowolne roztargnienia, czy czynimy wiele aktów wiary i miłości, czy w naszej duszy często rozbrzmiewa pełne wiary zawołanie św. Piotra: „Ty jesteś Mesjasz”?

49.3 Msza święta jest naszym najważniejszym i najowocniejszym spotkaniem osobistym z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, gdyż w Ofierze Eucharystycznej obecna jest cała Trójca Przenajświętsza. Msza święta jest najlepszym i najmilszym Bogu sposobem odpowiedzi na Jego Boską miłość. Msza święta stanowi „centrum i rdzeń duchowego życia chrześcijanina"[9]. Jak wszystkie promienie koła zbiegają się w samym jego środku, tak też wszystkie nasze uczynki, słowa i myśli winny skupiać się w Ofierze Ołtarza. Tam wszystko, co czynimy, uzyskuje wartość zbawczą. Dlatego tak bardzo pomocne w życiu chrześcijańskim jest ofiarowanie uczynków podczas Mszy świętej. Ofiarujmy wszystko, co czynimy w ciągu dnia, łącząc to z intencją Mszy świętej w dniu następnym lub odprawianej w danej chwili w pobliżu lub w jakiejkolwiek części świata. Dzięki temu w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, cały nasz dzień stanowi część Mszy świętej: jest w pewien sposób kontynuacją Ofiary Ołtarza. Nasze życie i sprawy stają się jakby materią Ofiary Eucharystycznej, ku której się zwracają i podczas której są ofiarowane. Msza święta skupia i porządkuje w ten sposób cały nasz dzień, wraz z jego radościami i ciężarami. Ulegają oczyszczeniu same nasze słabości, ponieważ stanowią cząstkę życia ofiarowanego Bogu.

Będziemy lepiej wykonywać swoją pracę, jeżeli pomyślimy, iż składamy ją na patenie kapłana lub jeśli pracując łączymy się wewnętrznie z Mszą świętą, w której nie możemy uczestniczyć fizycznie. Tak samo dzieje się z pozostałymi codziennymi sprawami: z drobnymi umartwieniami w życiu rodzinnym, ze zmęczeniem i cierpieniem. Równocześnie ta sama praca i wszystkie zdarzenia w ciągu dnia stanowią wspaniałe przygotowanie do Mszy świętej dnia następnego. To przygotowanie staramy się nasilać w miarę zbliżania się do chwili Mszy świętej, walcząc z rutyną. „Sprawując lub uczestnicząc w Świętej Ofierze, unikajcie przyzwyczajenia: czyńcie to natomiast z taką pobożnością, jak gdyby chodziło o jedyną Mszę świętą w waszym życiu: świadomi, że tam zawsze obecny jest Chrystus, Bóg i Człowiek, Głowa i Ciało, a zatem wraz z naszym Panem, całym Jego Kościołem"[10].

Aby uzyskać owoce, których Pan pragnie nam użyczyć podczas każdej Mszy świętej, winniśmy ponadto zadbać o przygotowanie duszy, o właściwe uczestniczenie w obrzędach liturgicznych, które powinno być świadome, pobożne i czynne[11]. Dlatego musimy się starać o punktualność, która jest pierwszym dowodem poszanowania Boga i innych wiernych, a także o odpowiedni ubiór, sposób siedzenia lub klęczenia. Podczas Mszy świętej katolik powinien zachowywać się jak ktoś, kto znajduje się w obliczu Przyjaciela, ale także w obliczu Boga i swego Pana. Powinien zachować należną cześć i szacunek, które są oznaką wiary i miłości. „Warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka «komunii duchowej», szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: «Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej... Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana»”[12].

Należy też śledzić obrzędy liturgiczne poprzez wezwania, śpiewy, milczenie lub cichą modlitwę, wypełniając całą Mszę świętą aktami wiary i miłości. Powinno się aktywnie przeżywać każdą część Mszy świętej, prosząc serdecznie o wybaczenie podczas aktu pokuty, słuchając uważnie czytań, a w sposób szczególny trwać w skupieniu i modlitwie w chwili Konsekracji.

Powinniśmy pragnąć codziennego odprawiania czy uczestniczenia w Mszy świętej, jak pisał papież Św. Jan Paweł II: „A dla mnie, od pierwszych lat kapłaństwa, sprawowanie Eucharystii stało się nie tylko najświętszym obowiązkiem, ale przede wszystkim najgłębszą potrzebą duszy"[13]. Jeżeli z pobożnością i miłością przeżyjemy świętą Ofiarę, wyjdziemy na ulicę pełni ogromnej radości, z mocnym postanowieniem okazywania poprzez uczynki żarliwości naszej wiary: Ty jesteś Mesjasz! U boku Jezusa spotkamy Najświętszą Maryję Pannę, która stała u stóp Krzyża i w sposób pełny i wyjątkowy uczestniczyła w Odkupieniu. Ona nauczy nas, z jakimi uczuciami i z jaką postawą powinniśmy przeżywać Ofiarę Eucharystyczną, w której ofiarowuje się Jej Syn.[1] Św. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, Kraków 2003, tom II, s. 273.
[2]
Św. Josemaría Escrivá, List, 2 II 1945.
[3]
Por. Pius XII, enc. Mediator Dei, 88.
[4]
Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.
[5]
Por. Pius XII, dz. cyt., 93.
[6]
Por. Kongregacja Obrzędów, instr. Eucharisticum mysterium, 6.
[7]
Mszał Rzymski, Obrzędy Mszy św., Liturgia eucharystyczna.
[8]
Św. Josemaría Escrivá, Droga Krzyżowa, Stacja X, 5.
[9]
Św. Josemaría Escrivá, To Chrystus przechodzi, 87; por. Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 14.
[10]
Św. Josemaría Escrivá, List, 29 III 1955.
[11]
Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 48.
[12]
Św. Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharistia, 34.
[13]
Św. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, 9.

Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności