szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

sobota, 12 października 2019

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły – Sobota
36. MODLITWY DO MATKI JEZUSA

1. Najświętsza Panna zawsze prowadzi nas do swego Syna.
2. Różaniec św. jest umiłowaną modlitwą Maryi.
3. Owoce nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

36.1 Pewnego dnia Jezus przemawiał do tłumów, jak to już nieraz bywało. Nagle jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Jezus w tej chwili przypomniał sobie o swojej Matce i bardzo Mu się spodobała pochwała nieznanej kobiety.
     więcej..

niedziela, 13 października 2019

Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła
Rok C

39. WDZIĘCZNOŚĆ

           1. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych.
           2. Pan czeka na naszą wdzięczność, gdyż codziennie otrzymujemy od Niego niezliczone dary.
           3. Dziękować wraz ze wszystkimi ludźmi.

39.1 Pierwsze czytanie z dzisiejszej Mszy św. przypomina nam uzdrowienie z trądu Syryjczyka Naamana przez proroka Elizeusza. Pan posłużył się tym cudem, by przyciągnąć go do wiary. Wiara jest darem o wiele większym aniżeli zdrowie ciała.
     więcej..

poniedziałek, 14 października 2019

Dwudziesty Ósmy Tydzień Zwykły – Poniedziałek
40. CODZIENNY CHLEB

1. O co prosimy słowami „chleba naszego powszedniego”.
2. Chleb życia.
3. Spożywać chleb z nieba z wiarą. Komunia św.

40.1 ...Stara legenda wschodnia opowiada, jak pewien król pozostawił swemu synowi żywność na beztroskie życie przez dwanaście miesięcy. Syn miał zobaczyć twarz swego ojca, monarchy, raz w roku. Król jednak zmienił zdanie i postanowił codziennie wydzielać księciu prowiant...

     więcej..

wtorek, 15 października 2019

34. ŚW. TERESY OD JEZUSA
DOKTORA KOŚCIOŁA

WSPOMNIENIE

1. Potrzeba modlitwy. Jej znaczenie w życiu chrześcijańskim.
2. Obcowanie z Najświętszym Człowieczeństwem Jezusa.
3. Trudności w modlitwie.

34.1 ... W ciągu swego życia niejednokrotnie słyszała pytanie Pana: „Czego się lękasz?” I ta kobieta – w podeszłym już wieku, chora, zmęczona – odnajdywała siłę do zrealizowania swoich przedsięwzięć i przezwyciężała wszystkie przeszkody.

     więcej..

środa, 16 października 2019

Dwudziesty Ósmy Tydzień Zwykły – Środa
42. POKUSA I ZŁO

1. Jezus Chrystus dopuścił do siebie kuszenie; również my będziemy przeżywać pokusy i próby.
2. Czym jest pokusa. Dobra, które może przynieść.
3. Środki do przezwyciężenia pokus.

42.1 ...Po prośbie, aby Bóg odpuścił nam grzechy, zaraz zwracamy się do Boga, by nam dał łaski niezbędne, żeby Go ponownie nie obrażać, i by nie dopuścił, żebyśmy ulegli pod ciężarem prób, gdyż „w świecie samo życie jest próbą (...).

     więcej..

czwartek, 17 października 2019

Dwudziesty Ósmy Tydzień Zwykły – Czwartek
43. WYBRANI PRZED WIEKAMI

1. Nasze powołanie jest niepowtarzalnym darem.
2. Powołanie oświeca drogę naszego życia i przynosi potrzebne łaski.
3. Wytrwać na drodze powołania.

43.1 Św. Paweł, który w więzieniu cierpi z powodu opuszczenia i samotności, kieruje list do pierwszych chrześcijan w Efezie. Rozpoczyna go od radosnego hymnu dziękczynienia za wszystkie łaski otrzymane od Pana, zwłaszcza za dar powołania.
     więcej..

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły – Czwartek
34. IMIĘ BOGA I JEGO KRÓLESTWO

1. W jaki sposób możemy święcić imię Boga. Pierwsza prośba modlitwy Ojcze nasz.
2. Królestwo Boże.
3. Szerzenie Królestwa Niebieskiego.

34.1 „Gdy uświadomimy sobie godność dzieci Bożych, ogarnie nas czułość, która rozpala serca wszystkich prawdziwych dzieci; i nie myśląc już o swoich zainteresowaniach, będziemy troszczyć się jedynie o chwałę naszego Ojca. Będziemy do Niego mówić: Święć się imię Twoje, potwierdzając w ten sposób, iż pragniemy jedynie Jego chwały, która stanowi całą naszą radość”[1]. „Pierwsza seria próśb prowadzi nas do Ojca, by być dla Niego: Twoje imię, Twoje Królestwo, Twoja wola! Właściwą cechą miłości jest przede wszystkim pamięć o Tym, którego kochamy. W żadnej z tych trzech próśb nie wymieniamy «siebie»”[2].

W tej pierwszej spośród siedmiu próśb Modlitwy Pańskiej modlimy się, aby Bóg był znany, kochany, czczony i by służyli Mu wszyscy, a my w sposób szczególny. Jezus uczy nas, w jakim porządku powinniśmy przedstawiać swoje prośby. Na pierwszym miejscu powinniśmy się modlić o chwałę Bożą. Jest to rzeczywiście najważniejsze, również dla nas, którzy troszczymy się o potrzeby wymagające natychmiastowego zaspokojenia. „Troszcz się o Mnie – powiedział Jezus do św. Katarzyny ze Sieny – a Ja zatroszczę się o ciebie”. Pan nas nie opuści.

Święć się imię Twoje. W Piśmie Świętym imię jest równoznaczne z osobą, określa jej tożsamość. Dlatego Jezus powie pod koniec swego życia, jakby podsumowując swoje nauczanie: Objawiłem imię Twoje ludziom[3]. Objawił nam tajemnicę Boga, naszego Ojca. W Ojcze nasz wypowiadamy pragnienie, aby imię Boga, naszego Ojca, było znane iczczone na całej ziemi. Wyrażamy nasz ból z powodu jego profanowania, przemilczania lub lekkomyślnego nadużywania. „Mówiąc: Święć się imię Twoje, napominamy samych siebie, gdyż winniśmy pragnąć, aby imię Pana, które zawsze jest święte samo w sobie, było również czczone jako święte przez ludzi, czyli nigdy nie było przez nich bezczeszczone”[4].

Wydaje się, że w niektórych środowiskach ludzie nie chcą wymieniać imienia Boga. Zamiast o Stwórcy mówią o „mądrej przyrodzie”, Opatrzność Bożą nazywają „przeznaczeniem”. Czasami chodzi po prostu o sposób wyrażania się, ale czasami jest to zamierzone przemilczanie imienia Bożego. W tych przypadkach, przezwyciężając względy ludzkie, powinniśmy w szczególny sposób czcić imię naszego Ojca. Pielęgnujmy tradycyjne, chrześcijańskie sposoby mówienia, które wyrażają wiarę naszej duszy. Tradycyjne powiedzenia, takie jak „dzięki Bogu”, „jak Bóg da”, „jeśli Pan zechce”[5], mogą nieraz być pomocne w podtrzymywaniu podczas rozmowy pamięci o obecności Bożej. Nie powinniśmy jednak naśladować tych osób, które w sposób nierozważny lub niestosowny wymieniają imię Boże wśród codziennych wydarzeń czy rzeczy („Bóg go ukarał”...). Drugie przykazanie Boże zakazuje nam brać imienia Bożego nadaremnie.

Jeśli kochamy Boga, będziemy kochać Jego święte imię i nigdy nie będziemy go wypowiadać bez szacunku, gdy jesteśmy zniecierpliwieni lub zdziwieni. Ta miłość do imienia Bożego powinna obejmować także imię Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, imię Jego przyjaciół – świętych, wszystkich osób i rzeczy Bogu poświęconych.

Czcimy Boga w swoim sercu, kiedy odmawiamy akty zadośćuczynienia, ilekroć w naszej obecności uchybia się czci należnej imieniu Boga lub Jezusa, gdy dowiadujemy się o jakimś bluźnierstwie lub o obrazie imienia naszego wspólnego Ojca. Ilekroć gromadzimy się na adoracji Najświętszego Sakramentu nie zapominajmy o odmawianiu osobistych aktów zadośćuczynienia lub publicznych aktów przebłagania. Wtedy to kapłan modli się w imieniu wszystkich: Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego... Te wezwania możemy powtarzać w ciągu dnia jako akty strzeliste, zwłaszcza gdy chcemy zadośćuczynić za brak szacunku dla imienia Boga.

Cześć dla imienia Bożego sprawi, że w sposób szczególny umiłujemy i będziemy stale powtarzać akty uwielbienia, takie jak Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu... oraz Sanctus z Mszy świętej.

„Uważajcie – mówi św. Teresa – aby tak drogiego skarbu nie utracić i bądźcie pewne, że o wiele więcej znaczy jedno słowo z Modlitwy Pańskiej od czasu do czasu z głębi serca wymówione niż wielokrotne, z pośpiechem i bez zastanowienia, tejże modlitwy powtarzanie. Ten, do którego się modlicie, jest tuż, blisko was, nie może was nie usłyszeć. Wierzajcie, że ten jest prawdziwy sposób chwalenia Pana i święcenia Imienia Jego”[6].

34.2 Przyjdź Królestwo Twoje – modlimy się dalej w modlitwie Ojcze nasz. Św. Jan Chryzostom pisze, że Pan „nakazał nam, byśmy pragnęli dóbr potrzebnych w drodze i byśmy przyspieszyli kroku w podążaniu do Nieba; chociaż ta droga jeszcze się nie kończy i chociaż jeszcze żyjemy na ziemi, Pan chce, byśmy się starali prowadzić życie niebieskie”[7].

Wyrażenie Królestwo Boże ma potrójne znaczenie. Odnosi się do Królestwa Bożego obecnego w naszej duszy, gdy jest ona w sta­nie łaski. Oznacza Królestwo Boże na ziemi, którym jest Kościół, i Królestwo Boże w niebie, czyli wieczną szczęśliwość. Modlimy się, aby Bóg królował w nas przez swoją łaskę uświęcającą, dzięki której ma upodobanie w każdym z nas, tak jak król w swoim orszaku. Modlimy się, aby nas zjednoczył ze Sobą przez cnoty wiary, nadziei i miłości, poprzez które rządzi naszym rozumem, sercem i wolą. Modląc się codziennie o nadejście Królestwa Bożego, prosimy Boga, aby nam pomagał w codziennej walce z pokusami. Królestwo Jezusa wzrasta lub maleje w duszy w zależności od stopnia naszej współpracy z łaską i od przyjęcia pomocy, którą ustawicznie otrzymujemy.

Przypowieści o Królestwie spełniają się w sercu człowieka. Królestwo Boże kiełkuje jak ziarno pszenicy, które ukryte w ziemi wyrasta i wydaje stukrotny owoc, jest ono jak zaczyn, który prze­mienia serce, aż stanie się całkowicie Boże; jak ziarnko gorczycy, które na początku było w duszy drobnym ziarenkiem, ale jeśli tylko nie będziemy stawiać przeszkód, stanie się wielkim drzewem. Królestwo Boże wzrasta przez łaskę w sercu człowieka i oczekuje swego pełnego objawienia się w ostatecznym spotkaniu z Bogiem po śmierci. Jezus powiedział: Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest[8]. Jego obecność w duszy poznajemy przez natchnienia Ducha Świętego.

Kiedy mówimy Przyjdź Królestwo Twoje, modlimy się, aby Bóg zamieszkał w nas, byśmy należeli całkowicie do Boga, by nam pomógł skutecznie walczyć z przeszkodami, które każdy z nas stawia działaniu łaski. „Dawniej byliśmy niewolnikami, a teraz prosimy o to, abyśmy mogli rządzić pod zwierzchnictwem Chrystusa”[9].

Jeśli nasza modlitwa będzie ufna, stała i szczera, z całą pewnością zostaniemy wysłuchani, gdyż, jak mówi nam Pan w Ewangelii ze Mszy św.[10], kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeśli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień?... Jak wielką ufnością napełniają nas te słowa Jezusa!

34.3 Gdy wypowiadamy prośbę przyjdź Królestwo Twoje, prosimy również o to, aby Kościół szerzył się i rozwijał na całym świecie. Czujemy się zobowiązani do stosowania dostępnych środków, by szerzyć Królestwo Boże. Gdyż „nie wystarczy usilnie prosić o Królestwo Boże, jeżeli do swoich próśb nie dołączamy środków, przy pomocy których szuka się i znajduje”[11], chociażby drobnych środków, inicjatyw apostolskich, które możemy zrealizować.

W świecie, który pod wieloma względami wygląda tak, jakby na nowo stał się pogański, chrześcijanie mają „wspaniały obowiązek przyczyniania się do tego, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia”[12].

Pierwszym obowiązkiem jest zazwyczaj otoczenie opieką duchową tych osób, które Bóg postawił u naszego boku, które są najbliżej nas, z którymi często się spotykamy. To jest na pierwszym miejscu. Następnie wszyscy chrześcijanie powinni troszczyć się o to, aby cały wszechświat skierować ku Chrystusowi: o poszanowanie godności osoby ludzkiej, o przestrzeganie wolności sumienia, o należny szacunek dla pracy, o sprawiedliwszy podział dóbr, o pokój między ludźmi itd. Jest to zadanie wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli, którzy w świecie walczą o te same ideały.

Przyjdź Królestwo Twoje. „Jezus Chrystus przypomina wszystkim: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum, jeśli umieścicie mnie na szczycie waszej ziemskiej działalności, wypełniając w każdym momencie wszystkie wasze obowiązki, będąc moimi świadkami w tym, co wielkie i w tym, co małe, omnia traham meipsum, wszystkich przyciągnę do siebie. I moje królowanie między wami stanie się rzeczywistością!...

W tym celu zostaliśmy powołani do życia chrześcijańskiego i to właśnie jest nasze apostolskie zadanie i nasz zapał, który powinien płonąć w naszej duszy, szerzenie na ziemi miłości i budowanie królestwa Chrystusa, w którym nie będzie już nienawiści i okrucieństwa. Prośmy dziś naszego Króla, aby uczynił z nas pokornych i gorliwych współpracowników Bożego planu zjednoczenia tego, co było rozbite, zbawienia, które było utracone, uporządkowania tego, co człowiek zostawił w nieładzie, doprowadzenia zbłądzonych na właściwą drogę, odnowienia harmonii wszelkiego stworzenia”[13]. Jak zawsze, zacznijmy od małych rzeczy, od tego, czym dysponujemy w normalnym codziennym życiu.[1] Jan Kasjan, Rozmowy z ojcami, 9, 18.
[2] Katechizm Kościoła Katolickiego, 2804.
[3] J 17,6.
[4] Św. Augustyn, List 130, do Proby.
[5] Jk 4,15.
[6] Św. Teresa z Ávila, Droga doskonałości, 31, 13.
[7] Św. Jan Chryzostom, Homilie do Ewangelii wg św. Mateusza, 19, 5.
[8] Łk 17,21.
[9] Św. Cyprian, O modlitwie Pańskiej, 13.
[10] Łk 11,5-13.
[11] Katechizm Rzymski, IV, 10, 2.
[12] Sobór Watykański II, Dekret Apostolicam actuositatem, 3.
[13] Św. Josemaría Escrivá, To Chrystus przechodzi, 183.
Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności