szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

wtorek, 23 kwietnia 2019

Wtorek w Oktawie Wielkanocy
49. JEZUS CHRYSTUS YJE NA ZAWSZE

1. Pan objawia si Marii Magdalenie. Jezus w naszym yciu.
2. Obecno Chrystusa wród nas.
3. Poszukiwanie Chrystusa i obcowanie z Nim. Szczerze poszukujcy Pana znajduje Go.

49.1 ...Niewiasty powróciy od Grobu, by powiedzie Apostoom, e Pana w nim nie ma. Maria Magdalena pobiega  i przyprowadzia do Grobu Piotra i Jana. Uczniowie, uwierzywszy wreszcie w to, co byo napisane w Pimie i co mówi im Pan, wrócili do siebie, a Maria Magdalena zostaa sama, paczc...

     więcej..

środa, 24 kwietnia 2019

roda w Oktawie Wielkanocy
50. POZWOLI SOBIE POMÓC

1. W drodze do Emaus. Jezus yje i znajduje si przy nas.
2. Trwa przy Chrystusie. Cnota wiernoci. Wierno w drobnych rzeczach.
3. Cnota wiernoci powinna ksztatowa wszystkie aspekty ycia chrzecijanina.

50.1 ... Dwaj uczniowie zdaj do wsi Emaus, utraciwszy wszelk nadziej, poniewa Chrystus, w którym zoyli cay sens swego ycia, umar. Pan docza do nich, jak gdyby sam by w drodze, i idzie razem z nimi, a oni Go nie rozpoznaj.

     więcej..

czwartek, 25 kwietnia 2019

Czwartek w Oktawie Wielkanocy
51. NA SPOTKANIE Z PANEM

1. Ukazanie si Chrystusa Jedenastu. Jezus pociesza Apostoów. Obecno Jezusa Chrystusa w tabernakulum.
2.. Dzikczynienie za aski Komunii witej i przygotowanie do nastpnych.
3. Owoce nawiedzenia Najwitszego Sakramentu.

51.1 Po Zmartwychwstaniu Jezus ukaza si take Apostoom zgromadzonym w Jerozolimie...Pokaza im rce i nogi, a potem usiad z nimi do stou i jad z nimi. Apostoowie upewniaj si na zawsze, e ich wiara w Zmartwychwstaego... wypywa z wielokrotnie sprawdzonych przez nich faktów.

     więcej..

piątek, 26 kwietnia 2019

Pitek w Oktawie Wielkanocy
52. WYTRWAO W APOSTOLSTWIE

1. Cudowny poów ryb. Odkrywanie Pana w codziennych wydarzeniach ycia.
2. Apostolstwo wymaga cierpliwej pracy.
3. Apostolstwo wymaga czasu oraz zastosowania rodków ludzkich i nadprzyrodzonych.

52.1 ...Apostoowie udali si z Jerozolimy do Galilei, jak kaza im Pan. Znaleli si nad jeziorem, w tym samym lub podobnym miejscu, gdzie kiedy spotka ich Jezus i wezwa, by poszli za Nim. Teraz powrócili do swego dawnego zawodu. Jezus zmartwychwstay objawia si po raz trzeci.

     więcej..

Wielki Wtorek
MKA
PASKA

42. PRZED PIATEM: JEZUS CHRYSTUS KRÓL

   1. Jezus skazany na mier. Sd Piata.
2. Kr
ól ydowski. Królestwo witoci i aski.
3. Pan pragnie kr
ólowa w naszych duszach.

42.1 Zwizanego Pana prowadz do siedziby prokuratora Poncjusza Piata. piesz si, aby ju z tym skoczy. W milczeniu i z godnoci, która emanuje z caej Jego postaci, Jezus przechodzi ciasnymi uliczkami. Nasta ju dzie. Mieszkacy miasta przebudzili si, wyszli ku bramom i oknom, aby oglda pojmanego Jezusa, znanego im i podziwianego ze wzgldu na Jego wito i czyny. Pan szed ze zwizanymi rkami, a sznur, który je krpowa, mia przywizany do szyi. W ten sposób karano tych, którzy naduywali swej wolnoci przeciwko ludowi. Byo Mu zimno, czu si senny. Twarz mia wykrzywion od policzkowania i opluwania, wosy rozwichrzone od szarpania, na Jego policzkach widniay siniaki i przyschnita krew. Umczony przechodzi ulicami, a wszyscy przygldali Mu si przeraeni i zaskoczeni. Po tym, jak Go prowadzono i traktowano, dla wszystkich jasne byo, e ma zosta skazany.

Jezus przechodzi spod jurysdykcji Sanhedrynu pod jurysdykcj rzymsk, wadze ydowskie mogy bowiem skazywa na mier, ale nie mogy wykonywa wyroków. Dlatego ydzi przybywaj jak najwczeniej we wczesnych godzinach rannych do wadz rzymskich, eby za wszelk cen uzyska wyrok mierci na Jezusa. Chc zakoczy t spraw przed witami. Spenia si to, co przepowiedzieli prorocy: Zostanie wydany w rce pogan, bdzie wyszydzony, zelony i opluty; ubiczuj Go i zabij, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (k 18, 32).

Dzieje si co niezwykego. Ten, który jeszcze przed kilkoma dniami przemawia w wityni z takim majestatem, a przecie nigdy jeszcze nikt nie przemawia tak jak On, ten, który wjecha do Jerozolimy oklaskiwany przez cay lud, teraz idzie zwizany i maltretowany przez wadze ydowskie. Ten, który dokona tylu cudów, za którym szy rzesze uczniów, traktowany jest jak zoczyca. Ludzie byli zdziwieni, w miecie nie mówio si o niczym innym. Przywoywali si nawzajem, by popatrze na tak zdumiewajce wydarzenie: Jezus z Nazaretu zosta pojmany!

Jezusa przyprowadzono na plac przed pretorium. Ale ci, którzy Go oskarali, nie weszli do pretorium, aby si nie skala i móc spoy Pasch (J 18, 28). ydzi, którzy wchodzili do domu pogan, stawali si bowiem z punktu widzenia Prawa nieczyci. O niecna lepoto! woa wity Augustyn. Wydaje si im, e stan si nieczyci, wchodzc do cudzego domu, a nie obawiaj si, e splami ich zbrodnia[1]. Znowu speniay si mocne sowa Pana. lepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a poykacie wielbda! (Mt 23, 24).

Piat wyszed do nich na zewntrz (J 18, 29). Jezus sta u stóp Piata. By spokojny i pogodny w przeciwiestwie do tych, którzy gorczkowo domagali si Jego mierci.

Piat zapyta: Czy Ty jeste Królem ydowskim? (J 18, 33). Jezus odpowiedzia: Królestwo moje nie jest z tego wiata. Gdyby królestwo moje byo z tego wiata, sudzy moi biliby si, abym nie zosta wydany ydom. Teraz za królestwo moje nie jest std. Piat zatem powiedzia do Niego: A wic jeste królem? Odpowiedzia Jezus: Tak, jestem królem (J 18, 36-37). Byy to jedne z ostatnich sów Jezusa do oskarycieli, potem zamilk jak owca niema wobec strzygcych j (Iz 53, 7).

Nauczyciel zosta sam. Jego uczniowie ju nie suchaj Jego nauk: opucili Go w chwili, gdy tak wiele mogli si nauczy. My za chcemy towarzyszy Mu w Jego cierpieniu i uczy si od Niego cierpliwoci w obliczu codziennych przeciwnoci, ofiarowa Mu je z mioci.

42.2     Ach, mój Jezu, jake srodze
            Do s
upa przywizany,
            Za tak ci
kie grzechy nasze
            Okrutnie biczowany
[2].

Piat, sdzc, e to wyciszy nienawi ydów, wzi Jezusa i kaza Go ubiczowa (J 19, 1). Scen t rozpamitujemy w drugiej tajemnicy bolesnej Róaca: Przywizany do supa. Pokryty ranami. Rozlegaj si uderzenia bicza spadajcego na Jego okaleczone ciao, na nieskalane ciao, które cierpi za nasze grzeszne ciaa. Wicej razów. Wicej wciekoci. Jeszcze wicej... Ludzkie okruciestwo dochodzi do zenitu. W kocu wyczerpani oprawcy odwizuj Jezusa. Ciao Chrystusa skurczone z bólu pada bezwadnie na ziemi, jak koda, na wpó ywe.

Ani ty, ani ja nie jestemy w stanie wydoby z siebie gosu. Zreszt sowa s niepotrzebne. Spójrz na Niego, przypatrz Mu si... zatrzymaj na Nim wzrok.

Czy po tym wszystkim po tym wszystkim, czy bdziesz jeszcze wzbrania si przed pokut?[3].

Nastpnie onierze, uplótszy koron z cierni, woyli Mu j na gow i okryli Go paszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu ydowski! I policzkowali Go (J 19, 2-3). Kiedy dzisiaj patrzymy na Jezusa, który ogasza swoj królewsko wobec Piata, wypada, abymy rozwayli równie t scen trzeciej tajemnicy bolesnej Róaca: Za pomoc mota wbijaj Mu na skro koron z cierni i wymiewaj si z wystawionego na pomiewisko Króla (...). Razy rani Jego gow do krwi. Bij Go i plwaj na Niego (...).

Ty i ja... czy na nowi nie ukoronowalimy Go cierniem, czy nie bilimy Go, nie plulimy na Niego?

Nigdy wicej, Jezu, ju nigdy wicej...[4]

Piat ponownie wyszed na zewntrz i przemówi do nich: Oto wyprowadzam Go wam na zewntrz, abycie poznali, e ja nie znajduj w Nim adnej winy. Jezus wic wyszed na zewntrz w koronie cierniowej i paszczu purpurowym. Piat rzek do nich: Oto czowiek (J 19, 4-5).

Pan, obleczony szyderczo w insygnia królewskie, skrywa, a zarazem daje pozna swoj wielko Króla królów. Cae stworzenie zaley od gestu Jego rk. Im wydaje si sabszy, tym mocniej potwierdza sw wielko, któr posiada na mocy wasnego prawa. Jego królestwo jest królestwem prawdy i ycia, królestwem witoci i aski, królestwem sprawiedliwoci, mioci i pokoju[5]. Kiedy rozwaamy sceny Mki, jako chrzecijanie nie moemy zapomina, e Jezus Chrystus jest Królem o sercu z ciaa, takim jak nasze[6]. Nie moemy równie zapomina o tym, e wielu Go nie zna i odrzuca.

Patrzc na ten smutny widok, odczuwam pragnienie wynagrodzenia tego Panu. Suchajc tej nieustannej wrzawy, na któr skadaj si nie tyle gosy, ile mao szlachetne czyny, dowiadczam potrzeby woania gono: oportet illum regnare! (1 Kor 15, 25), potrzeba, aby On królowa[7].

Wielu ludzi nie wie o tym, e Chrystus jest jedynym Zbawicielem, tym, który nadaje sens wydarzeniom ludzkiego ycia, tym, który daje rado i spenienie pragnie wszystkich serc. Jest prawdziwym wzorem, kim godnym wszelkiego zaufania.

Patrzc na Króla w cierniowej koronie, powiedzmy Mu, e chcemy, eby królowa w naszym yciu, w naszych sercach, uczynkach, mylach, sowach we wszystkim, co nasze.

42.3 Jezus Chrystus jest królem wszystkich istnie, gdy wszystko przez Niego si stao (J 1, 3), a zwaszcza królem wszystkich ludzi, gdy za wielk cen zostalimy nabyci (1 Kor 6, 20). Anio powiedzia do Maryi:Oto poczniesz i porodzisz Syna (). Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bdzie koca(k 1, 31-33). Ale Jego królestwo nie jest z tego wiata. Podczas swego publicznego posugiwania Jezus nigdy nie da si ponie entuzjazmowi rzesz, mylcych w kategoriach doczesnych: gdy Jezus pozna, e mieli przyj i porwa Go, aby Go obwoa królem, sam usun si znów na gór (J 6, 15). Przyjmuje jednak akt wiary Natanaela, w to e jest Mesjaszem:Ty jeste Synem Boym. Ty jeste Królem Izraela (J 1, 49). Co wicej, aby potwierdzi i pogbi znaczenie jego sów, Jezus przypomina dawne proroctwo proroka Daniela (Dn 7, 13):Ujrzycie niebiosa otwarte i anioów Boych wstpujcych i zstpujcych nad Syna Czowieczego(J 1, 51).

Jezus potwierdzi, e jest Mesjaszem i Synem Boym. W lepocie swojego niedowiarstwa wadze ydowskie wol uznawa cesarza rzymskiego za wycznego wadc politycznego. Nie chc uzna królewskoci Jezusa, lecz si Go pozby. Mimo wszystko na drzewie Krzya na zawsze zostanie wypisane: Jezus Nazarejczyk, Król ydowski.

Jezus powiedzia Piatowi, e Jego królestwo nie jest z tego wiata. Nam za powiada, e Jego królestwo jest królestwem pokoju, sprawiedliwoci, mioci. Bóg Ojciec uwolni nas spod wadzy ciemnoci i przeniós do królestwa swego umiowanego Syna, w którym mamy odkupienie odpuszczenie grzechów (Kol 1, 13). Ale z Jezusem jest tak jak z wadc z przypowieci o minach: Jego wspóobywatele nienawidzili go i wysali za nim poselstwo z owiadczeniem: Nie chcemy, eby ten królowa nad nami (k 19, 14). Równie dzisiaj wielu ludzi Go odrzuca. W wielu rodowiskach syszy si ów straszliwy okrzyk: Nie chcemy, eby ten królowa nad nami. Ta postawa odzwierciedla zachowanie wielu ludzi. Jak wielk nieprawoci jest grzech! Jak czsto odrzucamy Jezusa, grzeszc!

Koció w nauczaniu swojej wiary i w wiadectwie swoich witych nigdy nie zapomnia, e to wanie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzdziami wszystkich mk, które wycierpia Boski Odkupiciel. Uwzgldniajc fakt, e nasze grzechy dotykaj samego Chrystusa, Koció nie waha si przypisa chrzecijanom najwikszej odpowiedzialnoci za mk Jezusa, któr zbyt czsto obciali jedynie ydów[8].

Królestwo grzechu jest królestwem ciemnoci, smutku, osamotnienia, oszustwa, kamstwa. Wszystkie nieszczcia wiata i nasze bior pocztek w tych sowach: Nolumus hunc regnare super nos, nie chcemy, aby ten panowa nad nami. Zakoczmy nasz dzisiejsz modlitw, raz jeszcze mówic Jezusowi: On jest Królem mego serca. On jest Królem mojego wewntrznego wiata, gdzie nikt nie ma dostpu i gdzie wycznie ja jestem jedynym gospodarzem. Tu, w moim sercu, Jezus jest Królem. Ty wiesz o tym, Panie.[1] w. Augustyn, Homiletyczny wykad Ewangelii wg w. Jana, 114, 2.
[2]
Fragment pieni wielkopostnej Ach mój Jezu, jak Ty klczysz, cyt. za: ks. J. Siedlecki, piewnik kocielny, s. 116.
[3]
w. Josemaría Escrivá, Róaniec wity, Druga Tajemnica Bolesna.
[4]
w. Josemaría Escrivá, dz. cyt., Trzecia Tajemnica Bolesna.
[5]
Msza Rzymski, Prefacja o Jezusie Chrystusie Królu Wszechwiata.
[6]
w. Josemaría Escrivá, To Chrystus przechodzi, 179.
[7]
Tame.
[8]
Katechizm Kocioa Katolickiego, 598.

Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności